Governance

Stichting RCOAK wordt bestuurd door het College van Regenten. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en de voorbereiding en uitvoering van het beleid berust bij een professioneel bureau. Het College komt vier keer per jaar in vergadering bijeen.

Het bureau

Het bureau wordt gevormd door:

drs. S. (Suzanne) Kooij, directeur
E.W.J. (Wilco) Warmerdam, financial manager
J. (Anneke) Westeneng, project- en officemanager
H.W. (Rieke) Schouten, projectleider themaprogramma’s

College van Regenten

College van Regenten, van links naar rechts:

mr. C.A. (Cilian) Jansen Verplanke
prof.dr.mr. B.A.M. (Anne-Mei) The
mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer
mr.drs. T.S.M. (Therese) van Schie
prof.mr. J.S. (Jeroen) Kortmann

 

Stichting RCOAK is lid van de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft haar gedragscode. Het bestuur van de Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring Naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).

De Stichting kent een bestuursreglement waarin onder andere de zittingstermijnen van de Regenten en de herbenoemingsprocedures zijn geregeld.

In het beleggingsstatuut is ons beleggingsbeleid uitgewerkt. Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder die binnen het mandaat dat periodiek wordt vernieuwd zelfstandig het vermogen, belegd in effecten, beheert. Zij brengen onze visie op verantwoord beleggen in de praktijk door de portefeuille zodanig samen te stellen dat deze voor ongeveer 98% voldoet aan de Environmental Social Governance (ESG) criteria.

De rentmeester draagt zorg voor het beheer van de landerijen.

Stichting RCOAK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent o.a. een vrijstelling van heffing van schenkingsrecht.

Stichting RCOAK staat open voor legaten en nalatenschappen. Meer hierover leest u in het hoofdstuk Nalaten en in onze digitale brochure.