Governance

Arjan Vliegenthart nieuwe regent bij Stichting RCOAK

Stichting RCOAK is zeer verheugd met het aantreden van Arjan Vliegenthart als regent / bestuurslid per 21 juni 2022. Het RCOAK zal zich de komende tijd meer op armoedebestrijding in Amsterdam gaan richten. Op dit terrein heeft Vliegenthart ruime ervaring, die hij graag inzet voor het RCOAK:

‘Stichting RCOAK ken ik goed vanuit mijn tijd als wethouder. Vermogensfondsen als het RCOAK kunnen goed aanvullend werken op wat de Gemeente doet, snel handelen in tijden van crisis en een signalerende functie hebben als beleid niet aansluit bij wat er in de praktijk nodig is om Amsterdammers in een lastige positie snel te helpen.
Juist in het huidige maatschappelijke tijdsgewricht zijn vermogensfondsen als het RCOAK, die snel kunnen schakelen, van grote waarde. Ik kijk ernaar uit om me op deze manier voor de stad en haar bewoners in te zetten.’
Meer weten

Stichting RCOAK wordt bestuurd door het College van Regenten. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en de voorbereiding en uitvoering van het beleid berust bij een professioneel bureau. Het College komt vier keer per jaar in vergadering bijeen.

Het bureau

Het bureau wordt gevormd door:

Suzanne Kooij, directeur
Sander Kaandorp, financial manager
Rieke Schouten, projectleider innovatieve programma’s
Alou van de Roemer is per 1 juni 2023 aangesteld als Programmamanager Armoedeprojecten.
Tijdens de langdurige afwezigheid van Anneke Westeneng, office manager, werkt Björn Hoogland als projectondersteuner bij het RCOAK, en Yacine N’diaye als directie-assistent.

 

College van Regenten

mr. C.A. (Cilian) Jansen Verplanke
prof.dr.mr. B.A.M. (Anne-Mei) The
mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer
mr.drs. T.S.M. (Therese) van Schie
prof.mr. J.S. (Jeroen) Kortmann

dr. A. (Arjan) Vliegenthart

 

Stichting RCOAK is lid van de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft haar gedragscode. Het bestuur van de Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring Naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).

De Stichting kent een bestuursreglement waarin onder andere de zittingstermijnen van de Regenten en de herbenoemingsprocedures zijn geregeld.

In het beleggingsstatuut is ons beleggingsbeleid uitgewerkt. Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder die binnen het mandaat dat periodiek wordt vernieuwd zelfstandig het vermogen, belegd in effecten, beheert. Zij brengen onze visie op verantwoord beleggen in de praktijk door de portefeuille zodanig samen te stellen dat deze voor ongeveer 98% voldoet aan de Environmental Social Governance (ESG) criteria.

De rentmeester draagt zorg voor het beheer van de landerijen.

Stichting RCOAK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent o.a. een vrijstelling van heffing van schenkingsrecht.

Bij Stichting RCOAK zijn twee Fondsen op Naam ondergebracht: het Henriëtte Hofje en, sinds najaar 2022, het Theresia Spijker Fonds.

Stichting RCOAK staat open voor legaten en nalatenschappen. Meer hierover leest u in het hoofdstuk Nalaten en in onze digitale brochure.